کلاس احیای قلبی-ریوی پایه

انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۶

کلاس احیاء قلبی ریوی پایه در تاریخ 98/07/16ساعت 18-14 با  تدریس جناب آقای خسرو جمشیدیان کارشناس ارشد آموزش پرستاری و مدرس دانشگاه برای پرسنل محترم پاراکلینیک برگزار گردید و تاریخ کلاس بعدی 98/07/23 می باشد.