آزمون الکترونیک ترالی احیا

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۳

آزمون الکترونیک ترالی احیا در تاریخ 98/06/23 برای پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در کلیه بخش ها برگزار گردید.