کلاس اورژانس های قلبی

انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۱

کلاس اورژانس های قلبی در تاریخ 98/06/21ساعت 10-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای دکتر مقامی متخصص طب اورژانس برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری و بهیار برگزار گردید.