كلاس ترالی احیا و استاندارد های دارویی بخش اورژانس

انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۵

کلاس ترالی احیا و استانداردهای دارویی بخش اورژانس در تاریخ های 98/04/18 و 98/04/25 ساعت 12-8 با  تدریس استاد گرامی جناب آقای جمشیدیان برای پزشکان ، پرسنل محترم پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی، ماما و كمك بهیار برگزار گردید.