چهارمین دوره اعتباربخشی بیمارستان

انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۶


چهارمین دوره اعتباربخشی در تاریخ های 98/11/5 و 98/11/6 با حضور ارزیابان محترم معاونت درمان و سرکار خانم چراغی رییس واحد اعتباربخشی معاونت محترم درمان انجام شد.
همچنین ریاست و مدیریت محترم بیمارستان پیامی را به شرح ذیل برای تشکر از کارکنان بیان نمودند:

   تلاش خالصانه و صادقانه شما آیینه وظیفه شناسی و پژواك دانایی و تعهد است.نتیجه بذر تلاش و كوشش شما درخت امیدی است كه به بار می نشیند و نوید بخش آیینه ای پرنشاط و زیبایی است درود بر همت بلندتان كه یكپارچگی تعهد و مسئولیت پذیری شما در ارزشیابی مركز موجب فخر و مباهات همگان شد.
                                                                                                   
                                                                                                   ریاست و مدیریت بیمارستان