نتایج آزمون پرسنل جدیدالورودccu

انتشار: ۱۳۹۱/۶/۱۶


نمرات آزمون پرسنل جدیدالورود CCU شهریور 1391

ردیف

کد ملی

نمره

1

1129568229

72/5

2

0072732555

70

3

1291904001

70

4

زینب رضایی

70

5

0051591464

65

6

6609575428

62/5

7

اکرم قضاوی

62/5

8

1817173121

55

9

1285876504

52/5

10

1199164267

52/5

11

1111343705

45

12

زهرا طاهری

37/5

 

 

نمرات آزمون پرسنل جدیدالورود اورژانس شهریور 1391

ردیف

کد ملی

نمره

1

1291985492

65

2

1754366554

65

3

0532297237

65

4

1289643598

55

5

5659892892

42/5