بازدید تیم مدیریت و رهبری بیمارستان از بخش هایCCU،ICU و نوزادان

انتشار: ۱۳۹۹/۲/۲۷

  بازدید تیم مدیریت و رهبری بیمارستان از بخش های ICU،CCU و نوزادان بیمارستان در تاریخ ١٣٩٩/٠٢/٢٧ با حضور مدیریت محترم بیمارستان، مدیر محترم پرستاری و مسوول محترم بهبود كیفیت و سوپروایزر آموزشی،سرپرست پشتیبانی ، مسوول تجهیزات پزشكی و پرسنل محترم بخش ها انجام شد و در خصوص رفع مشكلات موجود مدیریت محترم تصمیمات لازم را اتخاذ فرمودند.