گرامی داشت روز پزشک

انتشار: ۱۳۹۹/۶/۱

روابط عمومی محترم بیمارستان ضمن عرض تبریک خدمت کلیه پزشکان، این فرشتگان سفید پوش با اهداء گل خدمت  پزشکان محترم  رسیدند و با همکاری مدیر محترم پرستاری این روز را به پزشکان عزیز بیمارستان تبریک گفتند.