واحد آزمایشگاه مرکز از قسمت خصوصی خارج وزیر مجموعه بیمارستان قرار گرفت

انتشار: ۱۳۹۱/۷/۱۵