بازدید ادواری اعتباربخشی از بیمارستان توسط کارشناسان محترم معاونت درمان

انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۹

 در تاریخ 09/10/1400 بازدید ادواری اعتباربخشی از بیمارستان توسط کارشناسان محترم معاونت درمان سرکار خانم روح الامین و سرکار خانم مسعودی انجام شد.