برگزاری هفته پویش ملی مبارزه با سلامت

انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۷

 هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 

یکم تا هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰آغاز هفته ملی مبارزه باسرطان، با شعار «سرطان قابل پیشگیری است، با خود مراقبتی و امید»

روزشمار هفته ملی مبارزه با سرطان به شرح زیر است:

۱ بهمن ۱۴۰۰ : پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی و محیط سالم.
۲ بهمن ۱۴۰۰: سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن.
۳ بهمن ۱۴۰۰: سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها.
۴ بهمن ۱۴۰۰: سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی.
۵ بهمن ۱۴۰۰: سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن.
۶ بهمن ۱۴۰۰: سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه.
۷ بهمن ۱۴۰۰: مدیریت سرطان در کودکان و جوانان.

به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان، فعالیت های مختلفی همچون :

برپایی ایستگاه ارتقاء سلامت در بیمارستان و ارائه آموزش های انفرادی به مراجعین
تهیه رسانه های آموزشی مکتوب در راستای اهداف هفته سلامت
انجام شد.