بازدید تیم رهبری و مدیریت بیمارستان از داروخانه و انبار دارویی

انتشار: ۱۴۰۲/۲/۱۲

 بازدید تیم  رهبری و  مدیریت بیمارستان از واحد مدیریت دارویی و واحد پذیرش بستری بیمارستان در تاریخ 1402/02/12 با حضور تیم رهبری و مدیریت انجام شد و در خصوص رفع مشكلات موجود مدیریت محترم تصمیمات لازم را اتخاذ فرمودند.