برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته

انتشار: ۱۴۰۲/۲/۲۷

کارگاهآموزشی احیای قلبی-ریوی پیشرفته در تاریخ 1402/02/27با  تدریس استاد گرامی جناب آقای جمشیدیان  مدیر محترم پرستاری (کارشناس ارشد آموزش پرستاری و مدرس دانشگاه ) برای پرسنل محترم پرستاری مامایی برگزار گردید.