برگزاری مانور دور میزی فرماندهی بحران

انتشار: ۱۴۰۲/۲/۳۰

 اولین جلسه آموزشی مانور دور میزی با حضور اعضای چارت فرماندهی بحران در تاریخ   1402/02/30راس ساعت  9صبح در سالن کنفرانس با آموزش جناب آقای فرجام فر مسوول محترم بحران بیمارستان امین برگزار شد.