پنجمین دوره اعتباربخشی بیمارستان

انتشار: ۱۴۰۲/۳/۱

پنجمین دوره اعتباربخشی در تاریخ های 1402/03/01 و 1402/03/01 با حضور ارزیابان کشوری و سرکار خانم چراغی رییس واحد اعتباربخشی معاونت محترم درمان، کارشناس محترم  معاونت بهداشتی، نمایندگان بیمه انجام شد.

ریاست بیمارستان ضمن عرض خیر مقدم به ارزیابان محترم وزارت بهداشت ودرمان ، خلاصه ای از وضعیت بیمارستان شامل رسالت ، اهداف ، راهبردها و مشکلات ناشی تعرفه بیمارستان و عدم تطابق تعرفه های درمان با هزینه های روبه افزایش بیمارستان  را  تشریح نمودند.

 در ادامه ریاست محترم بیمارستان  ارایه خدمات ویژه درمانی به جامعه ایثارگری را مورد تاکید قرار دادند لذا محوریت فعالیت این مرکز ارایه خدمت ،تکریم و ایجاد رضایتمندی جامعه ایثارگری می باشد.