بازدید تیم رهبری و مدیریت بیمارستان از اتاق عمل

انتشار: ۱۴۰۲/۳/۲۳  بازدید تیم  رهبری و  مدیریت بیمارستان از اتاق عمل بیمارستان در تاریخ 1402/03/23با حضور تیم رهبری و مدیریت انجام شد و ضمن قدردانی و تشکر از پرسنل اتاق عمل در خصوص رفع مشكلات موجود مدیریت محترم تصمیمات لازم را اتخاذ فرمودند.