سامانه ثبت و گزارش دهی خطا

انتشار: ۱۴۰۲/۶/۲

 همکاران گرامی در راستای ارتقاء ایمنی بیمار و افزایش فرهنگ خوداظهاری جهت ثبت هرگونه خطای مشاهده شده در بخش ها/ واحدها به صورت اینترنتی به لینک و صفحه موجود در سایت بیمارستان مراجعه نمایید.

https://portal.mui.ac.ir/ta/report/hosid/10428